Belangrijk: de nieuwste feiten over COVID-19

Een overzicht van belangrijke feiten over Corona gebaseerd op (recente) onderzoeken en bijdragen van verschillende wetenschappers en deskundigen.

“Dit overzicht is samengesteld omdat bij veel mensen belangrijke informatie over corona niet bekend is. Steeds meer wetenschappers, artsen, immunologen en andere deskundigen laten van zich horen de laatste tijd en trekken aan de bel. De reguliere media besteden hier (vooralsnog) te weinig aandacht aan en dat baart veel mensen zorgen. Omdat het aanzienlijk wat tijd kost om je te verdiepen in al deze deskundigen, was de behoefte ontstaan om hun verhalen samen te vatten tot één verhaal. De rode draad van het verhaal is dat alles lijkt te gaan om het (versneld) ontwikkelen van een vaccin. Het versneld ontwikkelen van een vaccin mag alleen als het een hele ernstige ziekte is (vergelijkbaar met Ebola) en er tegelijkertijd geen behandelingen voor zijn. Het goede nieuws is dat er effectieve behandelingen mogelijk zijn tegen COVID-19 (corona) en dat het veel minder dodelijk is dan aanvankelijk werd gedacht. Omdat COVID-19 niet van lijst A (= lijst van zeer ernstige ziektes) wordt afgehaald en effectieve behandelingen worden geblokkeerd, kan het vaccin toch versneld ontwikkeld worden. Hierbij worden nieuwe technieken gebruikt, wat veel deskundigen zorgen baart. Ook zijn er vergevorderde technologische ontwikkelingen gaande met betrekking tot de implanteerbare nanotech biosensor. Dit is één van de feiten die aanleiding kunnen geven voor complottheorieën. Een aantal van deze (controleerbare) feiten zijn opgenomen zodat we beter kunnen begrijpen hoe complottheorieën tot stand komen. Of ze waar zijn wordt buiten beschouwing gelaten, omdat het veel belangrijker is om eerst te focussen op de feiten. Al het volgende is het samengestelde verslag van diverse deskundigen:”

Een effectief medicijn tegen Corona wordt geblokkeerd

Een betrouwbaar en goedkoop geneesmiddel, wat wordt gebruikt tegen malaria en reuma, wordt door onze regering niet aangegrepen als kans om corona te bestrijden. Het gaat om de behandeling (gebaseerd op het Zelenko protocol) met de combinatie van hydroxychloroquine (HCQ), zink en azitromycine (antibioticum). Huisarts Rob Elens vertelt in het blad “Gezond Verstand” dat hij deze behandeling in het begin van de crisis heeft toegepast met succes:

“Als huisarts heb ik dit kunnen constateren bij tien patiënten die binnen drie dagen als genezen konden worden verklaard. Dit nadat een half dozijn eerdere patiënten die ik naar een ziekenhuis had gestuurd aan de behandeling aldaar waren overleden. Het bijzondere van dit medicijn, een combinatie van hydroxychloroquine en een antibioticum plus zink, is de kolossale propaganda en censuurcampagne die is ontstaan om het gebruik ervan te blokkeren.”

Veel landen die HCQ wel inzetten in een vroeg stadium van de ziekte, laten een significant lagere sterfte zien dan de landen die dat niet doen. Nadat huisarts Rob Elens hierover een filmpje had gepubliceerd op YouTube, werd het hem door de inspectie verboden om dit geneesmiddel voor te schrijven, aldus Rob Elens. Of hiervoor een wettelijke basis is wordt uitgezocht. Ook viel het op dat YouTube meerdere filmpjes hierover had verwijderd. Tegenstanders van deze behandelmethode halen onderzoeken aan waarin gewerkt werd met te hoge doseringen en/of zonder de combinatie met zink en/of in een te laat stadium van de ziekte. Ook beweren ze dat er te weinig wetenschappelijk bewijs zou zijn voor de behandeling en dat het mogelijk onveilig zou zijn, terwijl dit veilige middel al 70 jaar op de WHO lijst staat van essentiële medicijnen. Zou het niet mogelijk moeten zijn om samen met je huisarts te mogen kiezen voor deze behandeling (in een noodsituatie), ook als onderzoek hiernaar zou achterlopen op de praktijk?

Er zijn clinical trials gedaan in Marseille, New York en Brazilië waar goede resultaten zijn behaald en waarbij er sprake was van 80% minder ziekenhuisopnames. Inmiddels is uit recent onderzoek gebleken dat zowel deze behandeling als de behandeling met ivermectine zeer effectief is gebleken (zie bronnen).

Hoeveel sterfgevallen hadden er voorkomen kunnen worden als dit niet bemoeilijkt/verboden en gecensureerd werd? En was er dan nog wel een probleem geweest met de (door de afgelopen kabinetten Rutte wegbezuinigde) ic-capaciteit, wat tot gevolg had dat de hele maatschappij op slot ging? Interessant om te weten is dat de grond om versneld een vaccin te ontwikkelen vervalt wanneer er één of meerdere behandelingen bestaan tegen de ziekte. Het versneld ontwikkelen van een vaccin wordt fast-tracking genoemd.

Alles lijkt te moeten wijken voor een vaccin

De laatste tijd laten steeds meer wetenschappers, artsen en medici van zich horen omtrent de dubieuze gang van zaken ten aanzien van corona. Onlangs is er een onafhankelijk onderzoek van start gegaan naar de gang van zaken rondom het coronabeleid van de regering. Op verzoek van de BuitenParlementaire OnderzoeksCommissie 2020 (BPOC2020) is o.a. Pierre Capel, Emeritus Hoogleraar in de Experimentele Immunologie (Biochemicus) gehoord. Hij is deskundige op het gebied van virussen, afweersystemen en DNA/genetische modificatie. Hierin vertelt hij dat voor een versnelde ontwikkeling van een vaccin tegen corona (fast-track procedure) aan 2 vereisten moet worden voldaan:

 • De ziekte moet zeer ernstig zijn (door WHO op lijst A worden geplaatst).
 • Er bestaan geen behandelingen tegen corona.

Aangezien corona (COVID-19) niet thuishoort tussen de meest gevaarlijke en om zich heen grijpende aandoeningen van lijst A, zoals Ebola, de pest en Anthrax, wordt aan de eerste vereiste niet voldaan. De wereldwijde IFR (infection fatality rate) van COVID-19 is namelijk 0,23%. Dit is gebaseerd op alle leeftijden. Voor mensen onder de 70 jaar is dat 0,05%. Dit is gepubliceerd op 14 oktober 2020 door één van de grootste epidemiologen van onze eeuw, John P. A. Ioannidis. De IFR is dus vele malen lager dan in het begin werd gezegd door de WHO en is hiermee vergelijkbaar met een (zware) griep. De pandemie werd uitgeroepen op basis van een wiskundig rekenmodel en niet op actuele cijfers van coronagevallen. Door de nu bekende informatie wordt duidelijk dat Covid-19 niet thuishoort op lijst A, maar het wordt tot op heden niet van lijst A afgehaald.

Omdat het wereldwijd wordt bemoeilijkt door de autoriteiten om behandelingen met (bijvoorbeeld) HCQ toe te passen, is het onmogelijk om een therapie te ontwikkelen. En dat heeft tot gevolg dat aan de tweede eis voor een versnelde ontwikkeling van het vaccin (eerder) kan worden voldaan. De onterechte aanhoudende plaatsing van COVID-19 op lijst A en de niet beschikbare (geblokkeerde) alternatieve therapieën maken het nu mogelijk om een versnelde ontwikkeling van een vaccin te realiseren, waar normaliter 10 tot 15 jaar voor staat.

De vaccinontwikkelaars hebben in de VS juridische vrijstelling van hun verantwoordelijkheid verkregen en hebben dit ook bij de EU aangevraagd. Dit betekent dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade van de bijwerkingen van het (te) snel ontwikkelde vaccin. Zelfs niet in geval van hoge sterftecijfers door het vaccin. Ook de regels omtrent genetische modificatie moeten wijken voor het komende vaccin. In Europa is onlangs door de Raad een verordening aangenomen die de strenge regels (tijdelijk) opzij zet om de ontwikkeling en de inzet van een vaccin tegen COVID-19 in de EU te versnellen. Kortom, een versneld vaccin, geen aansprakelijkheid, versoepeling genetische modificatie, kan dat allemaal zomaar?

Voorts heeft Em. Prof. Dr. Pierre Capel ernstige zorgen over de werking van het komend vaccin tegen corona. Dat komt omdat het coronavirus, anders dan bij bijvoorbeeld de mazelen, muteert. Het kan zijn dat een vaccin niet goed werkt bij later ontstane mutaties van het virus. Daarnaast muteert het coronavirus veel sneller dan bij de influenzavirussen (griep). Verschillende artsen, immunologen en andere deskundigen uiten zich zorgelijk over de effecten van het vaccin op lang termijn. Ook moet men weten, dat verschillende vaccins die op dit moment ontwikkeld worden (zoals het Oxford vaccin van AstraZeneca) tegen corona heel anders zijn dan de klassieke vaccins (o.b.v. verzwakte virussen). Er wordt namelijk genetische modificatie toegepast. Het is een adenovirus, gemodificeerd met het SARS-CoV-2 41 spike eiwit, dat binnenkomt in je genoom en op allerlei weefsels tot expressie wordt gebracht. Het wordt gekweekt op genetisch gemodificeerde menselijke embrionale niercellen. Pierre Capel benadrukt: “Dit is geen vaccin, dit is genetische modificatie!”. Bekijk a.u.b. het filmpje van Pierre Capel in de bronvermelding voor meer informatie.

Aanvankelijk werd er dagelijks gerapporteerd hoeveel ziektegevallen en sterftegevallen er waren. Na de eerste golf, toen er nauwelijks meer ziekte- en sterftegevallen waren, werden (en worden) positieve PCR testen gepresenteerd als besmettingen. Deze PCR-test is echter helemaal niet geschikt om een besmetting vast te stellen, wat nota bene ook is verklaard door de uitvinder van deze test. Bovendien kunnen er veel fout positieven en fout negatieven ontstaan wanneer de test niet goed uitgevoerd wordt. Wat opvalt en in lijn is met de al eerder genoemde foutieve uitslagen van de PCR-test, is dat de grafiek van de sterftegevallen niet of nauwelijks meebeweegt met het aantal zogenaamde besmettingen van de tweede golf. Deze correlatie was er wel of veel sterker in de eerste golf.

De maatregelen die worden genomen staan totaal niet in verhouding tot de ernst van de ziekte. Ook lijken ze er niet op gericht te zijn de ziekte effectief te bestrijden. Zo is de effectiviteit van mondkapjes niet wetenschappelijk onderbouwd. Het RIVM heeft gezegd dat mondkapjes niet functioneel zijn. Waarom dan toch een mondkapjesplicht? Volgens Em. Prof. Dr. Pierre Capel laten mondkapjes 95% van de aerosolen door. Dit zijn minuscule druppeltjes die blijven zweven in de lucht, waarvoor de anderhalve-meter-maatregel geen of weinig bescherming biedt. Dit is de effectieve besmettingsroute in plaats van de grote druppels die door de anderhalve meterregel zouden moeten worden tegengegaan. Buiten vinden daarom ook geen of nauwelijks besmettingen plaats. Binnen kunnen besmettingen worden tegengegaan door goede ventilatie, waardoor de aerosolen snel worden weggezogen. Mondkapjes vormen juist een bron van infectie, aangezien ze bij het in- en uitademen steeds 5% van de aerosolen vasthouden.

De draconische maatregelen lijken gepaard te gaan met een steeds groter wordende inperking van onze (grond)rechten plus een enorme toename aan schulden. Zonder een goed gefundeerde rechtvaardiging voor deze inperking van rechten en het negeren van ALLE bovengenoemde feiten door de autoriteiten, moeten we onszelf sterk afvragen welk doel deze inperkingen dienen. Bas Filippini, voorzitter en oprichter van stichting Privacy First, deed een gerichte oproep aan de beide kamers in het parlement in Den Haag. Zijn doel was om de toen aanstaande noodwet of coronawet NIET goed te keuren. Dit vanwege de absurde maatregelen zoals het controleren achter de voordeur bij je thuis, de GGD corona-app als enige waarheid, de absurd hoge boetes (met een strafblad als gevolg) en de verregaande bevoegdheden aan ministers die de democratie ondermijnen. De uiteindelijke versie van de coronawet (ingegaan op 1 december) is afgezwakt, maar het feit dat de regering dit soort maatregelen durft voor te stellen waarbij WOB-verzoeken niet worden ingewilligd en besprekingen geheim zijn vindt Bas Filippini ondemocratisch en neigen naar staatsterreur. Zodra bekend wordt dat het virus niet op lijst A thuishoort of er behandelingen mogelijk zijn, zullen de maatregelen in de coronawet zoals de mondkapjesplicht, juridisch niet mogelijk zijn door het niet voldoen aan de proportionaliteitseis en de subsidiariteitseis. Bas Filippini zegt dat de wet bijdraagt aan censuur. Het valt hem op dat bij de WHO en de social media ook sterke censuur plaatsvindt. Het is in het belang van ons allemaal dat de overheid en/of andere instanties niet teveel macht naar zich toe trekken, als daarvoor niet een goede reden aan ten grondslag ligt. Een samenleving hoort op WAARHEID en VERTROUWEN te zijn gebaseerd en niet op ANGST en CONTROLE.

Het begint er sterk op te lijken dat de corona ‘pandemie’ kunstmatig in stand wordt gehouden. Dit blijkt uit de aanhoudende plaatsing op lijst A door de WHO, de blokkering van bestaande en goedkope alternatieve behandelingen en de dagelijks gepresenteerde misinformatie door de media over het aantal besmettingen. Dit is overigens niet de eerste keer dat een virus veel groter wordt gemaakt dan het is. Tijdens de Mexicaanse griep waren we ook doodsbang gemaakt voor een pandemie die een milde griep bleek te zijn (onder leiding van Ab Osterhaus en de media). Er bleken belangenverstrengelingen te zijn tussen de WHO, RIVM en de overheid. Ook waren er miljardenwinsten bij de farmaceutische industrie. Veiligheidscriteria werden omzeild en de wereldbevolking werd proefkonijn bij de vaccinatie. Wanneer je een vergelijking doet tussen landen met strenge maatregelen en landen zonder strenge maatregelen kun je niet concluderen dat de maatregelen effectief zijn gebleken voor het beperken van het percentage sterfgevallen. Elke dag dat de maatregelen langer duren gaan er bedrijven failliet, moet andere zorg uitgesteld worden en wordt er (wereldwijd) veel meer schade aangericht door de maatregelen dan door COVID-19 zelf, volgens Prof. Dr. Michaéla Schippers – Professor in Behaviour & Performance Management.

Welke feiten kunnen aanleiding geven tot complotdenken?

Er zijn een aantal onderwerpen in opspraak aan het raken in deze coronatijd die veel mensen associëren met complotdenken, zoals Bill Gates, gechipt en gecontroleerd worden, 5G en Big Farma. Veel deskundigen willen zich verre houden van complottheorieën. Desondanks zie je bij een aantal deskundigen het wantrouwen in bepaalde autoriteiten en/of bedrijven sterk toenemen. In plaats van bepaalde theorieën direct als waar of onwaar te verklaren is het veel interessanter om te kijken naar waar deze theorieën vandaan komen.

Eerst een aantal feiten (zie bronnen):

 • Sinds de week van 28 juli 2020 is 5G beschikbaar bij 3 grote Nederlandse telecomproviders.
 • Door DARPA ondersteund onderzoek maakt gebruik van het Lumee® Oxygen Platform van Profusa, als onderdeel van een groter project, om detectie (van virussen) te versnellen en uitbraken van ziekten te voorspellen. Dit gebeurt door middel van het uitlezen van de nanotech biosensor.
 • Het tech-bedrijf Profusa is ver in de ontwikkeling van een onder de huid implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel, geschikt voor continue monitoring van lichaamschemie (hartslag, zuurstofgehalte, glucose etc.) via uitlezing met een reader en een mogelijkheid tot streamen naar je mobiele telefoon en de cloud. Het bedrijf werkt hierbij samen met de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda Gates Foundation.
 • Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee de activiteiten van het menselijk lichaam (lichaamschemie), verkregen door een apparaat (reader) verbonden aan een biosensor, gebruikt kunnen worden in een mining currency systeem (digitaal betalingssysteem). Het cryptocurrency systeem kan, via het apparaat van de gebruiker, verifiëren of de lichaamsactiviteitsgegevens voldoen aan één of meer ingestelde voorwaarden en cryptocurrency toekennen aan de gebruiker na verificatie hiervan. Exacte naam van het patent: WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA.
 • Op 5 januari is de track & trace wet opgesteld in de VS met de naam: H.R.6666 – COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act.
 • Een op het eerste gezicht opmerkelijk feit in dit verband zijn de laatste regels van Openbaring 13 van de bijbel:

  En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

  En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

  Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

En dan het verhaal van Dr. Carrie Madej – Arts Interne Geneeskunde (Osteopathie), McDonough, Georgia:

Dr. Carrie Madej waarschuwt voor het komende fast-track vaccin op basis van gloednieuwe technieken, omdat goed onderzoek hiernaar minstens 10 tot 15 jaar vergt. Hierdoor wordt de bevolking onderdeel gemaakt van een experiment. Ze vindt het niet te geloven en refereert naar de Neurenberg Code die (mogelijk) overschreden wordt. Naast de eerder genoemde genetische modificatie die toegepast wordt (waar ze felle kritiek op uit), spreekt ze als één van de weinige medische deskundigen over een aantal opmerkelijke zaken: het onderdeel van het patentnummer 060606 (numerologisch 666), de uiting van Bill Gates om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk mensen wereldwijd gevaccineerd ‘moeten’ worden (“at least 7 billion before going back to normal” zei Gates in een interview) en de wens van Bill Gates om te kunnen controleren of iemand gevaccineerd is. Ze spreekt over de injecteerbare biosensor, precies zoals hierboven beschreven, wat een mens een unique identifier (ID) geeft. Ze zegt dat hieraan je medische gegevens kunnen worden ‘gehangen’, je paspoort en andere informatie. Het enzym wat hierbij gebruikt wordt heet luciferase, een naam waar ze niet van houdt en bedenkingen bij heeft. 5G zou nodig zijn voor de data opslag. Na jarenlang onderzoek hiernaar te hebben gedaan, waarschuwt ze ervoor hoe deze nieuwe technieken ingezet zouden kunnen worden in de nabije toekomst (zie bronnen).

In de eerder genoemde opsomming van feiten lijken overeenkomsten te bestaan zijn tussen het patent en de bijbeltekst:

 • dat iedereen gemerkt wordt met een merkteken (ID biosensor)
 • de getallen met zeshonderd zes en zestig (het patent en de track & trace wet)
 • het onder voorwaarden mogen kopen/verkopen (cryptocurrencysysteem)

Het getal 666 wordt vaak geassocieerd met Lucifer/de duivel. Dit is de reden dat de naam Luciferase en het patentnummer voor een bijsmaak zorgen bij o.a. Dr. Carrie Madej. Numerologen zien nog veel meer verwijzingen naar 666 zoals de numerologische waarden van corona en COVID-19. Dit heeft vaak een versterkend effect op complotdenken, met name wanneer men feiten erbij betrekt zoals het onterecht laten staan van het coronavirus op lijst A, het blokkeren van bepaalde medicijnen en het censureren van bijvoorbeeld video’s hierover op YouTube. Daarnaast vinden er technologische ontwikkelingen plaats in en rond deze tijd, die een indirecte of directe relatie hebben met virussen. Zo doet het tech-bedrijf Profusa onderzoek naar virusdetectie via de genoemde biosensor monitoring technologie.

Het doel van deze uiteenzetting is niet om bepaalde theorieën te kwalificeren als waar of onwaar, maar om u te informeren over een aantal feiten rondom complotten zodat u zelf onderzoek kunt gaan doen en uw eigen conclusies kunt gaan trekken.

Help mee door deze informatie door te sturen!

Alleen al het feit dat COVID-19 niet thuishoort op lijst A, met alle gevolgen van dien, zou iedereen moeten weten. Naast de petities en brandbrieven door artsen en medici, de rechtszaken die worden gevoerd, de onderzoeken die worden gedaan is het minste wat wij kunnen doen meehelpen door deze informatie zoveel mogelijk bekend te maken. Als elke dag mensen deze informatie aan 2 andere mensen zouden doorsturen, kunnen we in 23 dagen theoretisch gezien alle inwoners van Nederland bereiken. Het draagvlak voor het schadelijke beleid van de regering en (internationale) autoriteiten zal dan uiteindelijk geen stand houden.

“En als alle anderen de leugen accepteerden die de partij had opgelegd – als alle verslagen hetzelfde verhaal vertelden – dan ging de leugen de geschiedenis in en werd waarheid.” (George Orwell, 1984)

Bekijk ook de gebruikte bronnen:
https://zelfzorgcovid19.nl/ivermectine-erg-effectief-in-gerandomiseerd-klinisch-onderzoek/
https://zelfzorgcovid19.nl/hcq-is-effectief-voor-covid-19-bij-vroeg-gebruik-analyse-van-118-onderzoeken/
https://zelfzorgcovid19.nl/juridische-positie-huisarts-vs-inspectie-inzake-off-label-medicatie-in-het-algemeen-en-hcq-in-het-bijzonder/
https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg – Huisarts Rob Elens: “Corona mag blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins.”
https://www.youtube.com/watch?v=6PaKtEtIC2M – Videoboodschap huisarts Rob Elens voor Malievelddemo
https://bpoc2020.nl/pdf/Pierre%20Capel.pdf
https://bpoc2020.nl/pdf/Michaela%20Schippers.pdf
https://bpoc2020.nl/pdf/Maurice%20de%20Hond.pdf
https://www.bitchute.com/video/vb5nXbvDJjnH/ – PIERRE CAPEL — APOCALYPSE NOW ?
https://www.bitchute.com/video/cqHm5rUo6OZk/ – BAS FILIPPINI – DE NOODWET EN STAATSTERREUR
https://www.youtube.com/watch?v=dV038djspAM – De onthutsende gelijkenis tussen Corona en de Mexicaanse griep!
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2338868-europese-commissie-wil-soepelere-regels-in-jacht-op-vaccin
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5173888/vanaf-deze-week-5g-bij-alle-grote-providers-zo-gebruik-je-het
https://profusa.com/injectable-body-sensors-take-personal-chemistry-to-a-cell-phone-closer-to-reality/
https://profusa.com/profusa-and-partners-announce/
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/titles
https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html
https://www.bitchute.com/video/z9T8D754Uews/ – DR CARRIE MADEJ HAS AN URGENT WARNING ABOUT THE UPCOMING COVID-19 VACCINEShttps://www.bitchute.com/video/hDLE9bVaePEM/ – KLA.TV – DR. CARRIE MADEJ WARNS ABOUT NEW VACCINE TECHNOLOGY

Interviews met wetenschappers en artsen op de volgende YouTube kanalen:
https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/videos – Cafe Weltschmerz
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ – Blue Tiger Studio
https://www.youtube.com/channel/UCtPQTw3iUHIWklTi4-TmKNg – Viruswaarheid

Weergaven: 0
Scroll naar boven
Skip to content